Ontario's Symbols

Amethyst
Loon
Eastern White Pine
White Trillium
Tartan
Ontario flag
Ontario's coat of arms graphic